Aký je postup pri podávaní priznania a platení dane?

Aký je postup pri podávaní priznania a platení dane?

 

Aký je postup pri podávaní priznania a platení dane?

 1. Vyplňte tlačivo priznania k dani z nehnuteľností:
  • do 31. januára, ak ste nadobudli alebo predali nehnuteľnosť či máte z iného dôvodu povinnosť podať priznanie (viac dôvodov viď. nižšie),
  • v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak ste dedič alebo vydražiteľ.
 2. Uhraďte daň z nehnuteľností:
  • rýchlo a pohodlne v Bratislavskom konte ↗︎,
  • alebo cez rozhodnutie doručené poštou do vlastných rúk či do elektronickej schránky.

 

Dokedy musíte podať priznanie?

 • priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane
 • priznanie sa podáva do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám vznikla/zanikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.1. zdaňovacieho obdobia
 • fyzická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v dedičskom konaní, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.
 • fyzická a právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť vydražením, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.

 

Kedy máte povinnosť podať priznanie?

Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu predchádzajúceho roka k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrúbenie dane.

Napríklad:

 • kúpa nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti
 • darovanie nehnuteľnosti
 • nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
 • vysporiadanie BSM po rozvode
 • získanie právoplatného stavebného povolenia
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
 • odstránenie stavby
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
 • zmena výmery a druhu pozemku

 

Ako vyplniť a podať priznanie?

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby.

 • Vyplniť cez Bratislavské konto ↗︎ Vyplňte daňové priznanie jednoduchšie, s návodom a pomocnými kalkulačkami, v Bratislavskom konte. PDF tlačivo priznania si následne stiahnete a odošlete poštou.

 • Vyplniť a podať cez esluzby.bratislava.sk ↗︎ Na jeho odoslanie potrebujete mať aktívny elektronický občiansky preukaz (eID)

 • Stiahnuť PDF priznanie ↗︎ Ak si prajete vyplniť papierové priznanie ručne, stiahnite si PDF. Vzor tlačiva ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať osobne, alebo si ustanoviť zástupcu, alebo ho zaslať poštou.

 

Daňové úľavy pre fyzické osoby

Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov:

 • o 50% dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:

 • o 70% dane, stavby na bývanie a byty  vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazov fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 • o 50% dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 • o 50 % dane, na stavby a nebytové priestory, alebo ich časti užívané na šport (§ 17 ods.3 písm.b) zákona č.582/2004 Z.z.)

Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka

 • Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania. V roku 2022 do 31.1.2022, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

 

Zmena pri uplatnení zníženia dane u fyzických osôb starších ako 65 rokov

 • Na základe zákonnej úpravy s účinnosťou od 1.1.2021 sa u fyzických osôb starších ako 65 rokov automaticky poskytne zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Na uplatnenie zníženia dane vyplňte nasledovné tlačivá:

Údaje o daňovníkovi ↗︎ Zníženie dane ↗︎

 

VIAC INFO AKO AJ TLAČIVÁ NÁJDETE NA DOLE PRILOŽENOM LINKU: 

https://bratislava.sk/mesto-bratislava/dane-a-poplatky/dan-z-nehnutelnosti

 

Kontakt

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Blagoevova 9, P.O.BOX 76 850 05 Bratislava

Na túto adresu môžete zaslať svoje daňové priznania (ako fyzické aj právnické osoby).

Tel.: +421 2 5935 6954, +421 2 5935 6111

 

Úradné hodiny (dni vyhradené pre klientov):

Pondelok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
(stránkový deň)
Utorok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(telefonicky)
Streda:
8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
(stránkový deň)
Štvrtok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
(telefonicky)
Piatok:
8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
(telefonicky)

 

Radi by sme Vám pripomenuli, že v pondelok a v stredu správkyne miestnych daní vybavujú prednostne klientov, ktorí prišli na pracovisko osobne. Ďakujeme za pochopenie.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

7 chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov